Kehlnahtbürste 290mm x 0,35 Edelstahl , mit Holzfriff